Vispārīgie noteikumi

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību - “Pro Technologies”, Reģ. Nr. 40003657312, juridiskā adrese: Brīvības gatve 214M, Rīga, LV-1039, turpmāk tekstā Pārdevējs, pamatojoties uz šiem noteikumiem, turpmāk tekstā Noteikumi, slēdz pirkuma līgumus ar juridiskām vai fiziskām personām, turpmāk tekstā Pircējs. Noteikumi, ir sastādīti saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem.

 

1. Noteikumu priekšmets
1.1. Pārdevējs pārdod un piegādā Pircējam Pārdevēja interneta veikalā – www.silikon.lv, turpmāk tekstā Veikals, izvēlētās preces, turpmāk tekstā Prece, kuru sortiments, daudzums, kopējā cena un piegādes izmaksas tiek noteiktas saskaņā ar Pircēja Veikalā veikto elektronisko pasūtījumu, turpmāk tekstā Pasūtījums.

2. Preču kvalitāte
2.1. Piegādātās Preces kvalitātei jāatbilst konkrētajam Preces veidam paredzētajām prasībām.
2.2. Pārdevējs par piegādāto Preci atbild saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
2.3. Saņemot neatbilstošas kvalitātes Preci, Pircējam ir tiesības to nepieņemt. Ja Preces neatbilstība kvalitātei tiek atklāta pēc Noteikumu 3.5.punktā atrunātās Preču pavadzīmes - rēķina parakstīšanas, LR normatīvajos aktos noteiktajā prasījuma termiņa un/vai Preces ražotāja noteiktās garantijas laikā, Pircējs par to rakstiskā un mutiskā veidā pa tālr.7887702 ziņo Pārdevējam, kuram, pamatotas Preces neatbilstības kvalitātei konstatēšanas gadījumā, iespējami īsā laika periodā pēc šādas informācijas saņemšanas nekvalitatīvā Prece vai tās daļa jāapmaina pret kvalitatīvu.
2.4. Pircējs var izmantot LR normatīvajos aktos paredzētās atteikuma tiesības, turpmāk tekstā Atteikuma tiesības, ja Pircējs nav lietojis Preci.
2.5. Pircējs ir atbildīgs par Preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu Atteikuma tiesību realizēšanas termiņā.
2.6. Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā Pircējs rīkojas saskaņā ar Noteikumiem pievienoto Atteikuma veidlapu.

3. Piegādes termiņi un kārtība
3.1. Preces piegāde tiek veikta 1-3 darba dienu laikā no Noteikumu 4.1.punktā atrunātās maksas saņemšanas brīža Pārdevēja norēķinu kontā.
3.2. Ja Pārdevējs Noteikumu 3.1.punktā norādītajā termiņā Pircējam nav veicis Preces piegādi savas vainas dēļ, Pircējam ir tiesības 3 darba dienu laikā saņemt atpakaļ Pārdevējam samaksāto Noteikumu 4.1.punktā atrunāto maksu. Pārdevējs veic maksas atmaksu bezskaidras naudas norēķinu veidā uz norēķinu kontu, no kura Pircējs veica maksas samaksu Pārdevējam.
3.3. Veicot Pasūtījumu Pircējs ievada kontaktinformāciju, ko izmantos Pārdevēja operators, lai sazinātos ar Pircēju un precizētu piegādes vietu, laiku un personu, kura Pircēja vārdā saņems Preci, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.
3.4. Par personu apliecinošu dokumentu tiek uzskatīta pase vai vadītāja apliecība.
3.5. Gadījumā, ja Prece nav Pārdevēja noliktavā, Preces piegādes termiņš var tikt mainīts Pārdevējam nekavējoties paziņojot par piegādes termiņa pagarinājumiem.
3.6. Maksa par Preces piegādi tiek aprēķināta saskaņā ar Veikalā atrodošos zonējuma karti, turpmāk tekstā – Karte, proti:
3.6.1. Preču saņemšana Brīvības gatvē 214M, Rīgā ir bezmaksas .
3.6.2. Precēm, kuru vērtība ir zem 300,- Eur, piegādes izmaksas Rīgā ir 5.00Eur, kas tiek pievienoti Jūsu pirkuma summai.
3.6.3. Piegāde Latvijas teritorijā tiek veikta darba dienās, 2 - 4 darba dienu laikā, no pasūtījumu apstiprināšanas brīža un maksājuma saņemšanas bankas kontā, ja izvēlētais apmaksas veids ir pārskaitījums.
3.6.4. Piegādes cena Latvijas teritorijā ir šakot no 10.00Eur. Cena atkarīga no pirkuma svara.
3.7. Par Preces piegādes brīdi uzskatāms datums, kurā Pircēja un Pārdevēja pārstāvji parakstījuši Preču pavadzīmi - rēķinu, turpmāk tekstā Pavadzīme.
3.8. Pircējs var saņemt Preces Pārdevēja norādītajā laikā ierodoties personīgi adresē: Brīvības gatvē 214M, Rīgā.
3.9. Gadījumā, ja Pircējs, izdarot Pasūtījumu, norādījis, ka tam nepieciešama Preces piegāde un ir veicis samaksu par to, bet Pircējs ierodas saņemt Preci Noteikumu 3.7. punktā norādītajā kārtībā, Pārdevējs neveic samaksātās maksas atmaksu par Preces piegādi.
3.10. Gadījumā, ja Pārdevējs piegādā Preci saskaņā ar Noteikumiem, bet Pircējs un/vai tā pārstāvis neatrodas adresē, par kuru pirms tam vienojušies ar Pārdevēju, Pircējs atkārtoti veic maksu par Preces piegādi, saskaņā ar Līguma 3.punkta nosacījumiem vai saņem Preci saskaņā ar Līguma 3.7.punktu piecu darba dienu laikā.

4. Preces cena un norēķinu kārtība
4.1. Pirkuma kopējā cena un Preces piegādes izmaksas, tiek noteikta Pircējam veicot Pasūtījuma apstiprināšanu, turpmāk tekstā Maksa.
4.2. Pamatojoties uz Pasūtījumā norādīto Preces kopējo cenu un Pasūtījumā norādīto adresi uz kuru tiks veikta Preces piegāde, Pārdevējs elektroniskā veidā piestāda Pircējam rēķinu – faktūru, turpmāk tekstā Rēķins, par Maksas apmaksu, kurā norādīts termiņš kādā tā jāveic kā arī Pārdevēja norēķinu konts uz kuru jāveic Maksas apmaksa.
4.3. Rēķins Pircējam tiek piestādīts tikai tad, ja Pircējs veicis šo Noteikumu akceptu.
4.4. Rēķins ir sagatavots elektroniskā veidā un ir derīgs bez Pārdevēja paraksta.
4.5. Par Maksas samaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kurā Pārdevējs saņēmis pilnu Maksu Rēķinā norādītajā Pārdevēja bankas kontā.
4.6. Ja Maksa netiek veikta Rēķinā norādītajā termiņā, Pasūtījums tiek anulēts.

5. Garantija
5.1. Pārdevējs nodrošina Preces ražotāja noteiktās garantijas izpildi no dienas, kad ir parakstīta Pavadzīme, izņemot ja bojājums Precei radies Pircēja nepareizas ekspluatācijas rezultātā un/vai ja Pircējs nav ievērojojis Preces ražotāja Preces lietošanas noteikumus.
5.2. Pircējs apņemas, iepazīties ar konkrētajai Precei pievienotajiem lietošanas noteikumiem.
5.3. Preces ražotājs atsevišķām Precēm, to garantijā var paredzēt, ka Precei, to specifisko īpašību dēļ, pēc noteikta laika perioda notecēšanas, var iestāties Preces lietošanas traucējumi, jo Prece savu īpašību dēļ var nespēt nodrošināt ilgāku darbību. Šādos gadījumos Pircējam tiks nodrošināta tikai Preces ražotāja noteiktās garantijas izpilde.

6. Nepārvarama vara
6.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Noteikumos paredzēto saistību neizpildi, ja tā radusies pēc Pircēja Noteikumu akcepta nepārvaramas varas un ārkārtēju apstākļu rezultātā, kurus puses nevarēja paredzēt un novērst racionāliem līdzekļiem. Šeit pieskaitāmi ugunsgrēks, plūdi, zibens, elektropadeves bojājumi, blokāde, militārās akcijas, varas orgānu darbība un likumdošanas izmaiņas, kā arī pārējie abu pušu kontrolei nepakļautie apstākļi.
6.2. Šādu apstākļu gadījumā, viena no Noteikumos iesaistītām pusēm 3 (triju) dienu laikā nosūta paziņojumu otrai pusei un rakstveidā vienojas par Noteikumu tālāko izpildi, kā arī ziņo rakstiski otrai pusei par laika pagarinājumu, kas nepieciešams saistību izpildei. Tāpat arī vienai pusei ir jāziņo otrai pusei par to, kad ir beigusies nepārvaramas varas un ārkārtas apstākļu darbība, uz ko balstoties, puses vienojas par turpmākajām Noteikumu darbības sekām.
6.3. Ja puse neinformē par šādiem apstākļiem otru pusi saprātīgā laikā un kārtībā, tā zaudē tiesības atsaukties uz šādu apstākļu esamību un ir atbildīga par otrai pusei nodarītajiem zaudējumiem.
6.4. Pusēm šādos apstākļos ir jāveic visi pasākumi, lai pēc iespējas samazinātu iespējamos zaudējumus otrai pusei.
6.5. Nepārvaramas varas apstākļu esamība ir jāpierāda pusei, kura uz tiem atsaucas.

7. Nobeiguma noteikumi
7.1. Noteikumi stājas spēkā un ir abām pusēm saistoši no brīža, kad Pircējs ir akceptējis Noteikumus un ir spēkā līdz Pārdevēja un Pircēja paredzēto saistību pilnīgai izpildei.
7.2. Pārdevējs apliecina, ka Pircēja norādītie personas dati un pārējā Pircēja sniegtā informācija, veicot reģistrāciju Veikalā, kā arī izdarot Pasūtījumu, ir konfidenciāla un netiks izpausta trešajām personām, ja to nepieprasa saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem. Visa Pircēja Pārdevējam sniegtā informācija tiks izmantota mērķim, lai Pārdevējs varētu nodrošināt Preces nonākšanu Pircēja īpašumā.
7.3. Pircēja personas datu aizsardzību Pārdevējs nodrošina saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem.
7.4. Ja Pircējs, veicot reģistrāciju Veikalā, norādot savu e-pasta adresi, papildus norādījis, ka vēlas saņemt Pārdevēja regulāri sniegtu informāciju par Veikalu, tajā iegādājamām Precēm utt., Pārdevējam ir tiesības to nosūtīt Pircējam uz viņa norādīto e-pasta adresi, laika periodā līdz Pircējs no šāda Pārdevēja pakalpojuma atsakās.
7.5. Pārdevējs ar Pircēju vienojas, ka jebkurš strīds, kas izriet no Noteikumiem tiks izšķirts LR tiesu iestādēs vai Eiropas komercdarījumu šķīrējtiesā, saskaņā ar tās reglamentu, viena šķīrējtiesneša sastāvā pēc prasītāja izvēles.
7.6. Pircējam nav tiesību atteikties no Preces saņemšanas, ja tā piegādāta saskaņā ar Noteikumiem.
7.7. Ja Pircējs neveic Noteikumu akceptu 1 darba dienas laikā kopš Pasūtījuma izdarīšanas brīža, Pasūtījums tiek anulēts.
7.8. Noteikumu grozījumi / papildinājumi stājas spēkā tikai pēc abu pušu akcepta.
7.9. Pircējs apliecina, ka pirms Noteikumu akcepta ir zinājis par iespēju izmantot tiesības piedāvāt Pārdevējam Noteikumu grozījumus / papildinājumus.